Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w pracy.

Zakres działalności
Konsultanci ProSafety ściśle współpracują z Klientami koncentrując się na zrozumieniu potrzeb biznesowych i obaw związanych z bezpieczeństwem. Pozwala to na opracowanie indywidualnych planów bezpieczeństwa, w celu zaspokojenia specyficznych wymagań każdego Klienta. Nasz wspólny sukces wynika z proaktywnego podejścia podczas trwania całego procesu współpracy, mającego na celu sprawną budowę wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Oferujemy szeroką gamę wyselekcjonowanych usług dedykowanych, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Współpracując z naszymi Klientami uczestniczymy w kształtowaniu i utrzymaniu kultury bezpieczeństwa, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz obniżenie kosztów działalności firmy.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji jest integralną częścią zarządzania firmą oraz elementem budowy jej wizerunku. Wysoka kultura bezpieczeństwa odzwierciedla się w poczuciu odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na codzienną pracę.

Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa oraz bezpieczne i ergonomiczne stanowiska pracy mają bezpośredni wpływ na:

 • bezpieczeństwo pracowników – mniej wypadków
 • wysoką jakość produkowanych wyrobów
 • poprawę wydajności prowadzonych procesów
 • wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
kultura bezpieczeństwa

Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz jakie wartości w tym zakresie uważane są za istotne. Wysoka kultura bezpieczeństwa związana jest z wysoką wartością przykładaną zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz utrzymywaniem granicy między niezbędnym ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy elementy:

 1. 1. Środowisko fizyczne pracy (narzędzia, maszyny, organizacja stanowisk pracy).
 2. 2. Zachowania pracowników (przestrzeganie przepisów bhp, przekazywanie informacji i współpraca, demonstrowanie troski o bezpieczeństwo wykraczającej poza obowiązki).
 3. 3. Cechy wewnętrzne pracowników (wiedza, umiejętności, motywacja).

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa musi być procesem ciągłym, ponieważ rzeczywista zmiana kulturowa jest trudna i wymaga czasu. Jednorazowe „akcje” mogą być efektowne, ale przyniosą pozorne efekty, ponieważ sięgają jedynie tej najbardziej powierzchownej warstwy kultury.

 1. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie

  Proponujemy badanie poziomu kultury bezpieczeństwa poprzez ocenę wiedzy, umiejętności, przekonań oraz systemu wartości decydujących o bezpiecznych zachowaniach pracowników w organizacji.

  Przy pomocy narzędzia opracowanego przez ProSafety przeprowadzimy:

  • ocenę aktualnego poziomu kultury bezpieczeństwa
  • weryfikację obowiązujących standardów
  • opracujemy program rozwoju kultury.

  Wynikiem oceny będą wysoko wyspecjalizowane programy rozwoju kultury bezpieczeństwa.

 2. Audyty behawioralne BBS (ang. Behavioural-Based Safety)

  Jednym z głównych elementów wysokiej kultury bezpieczeństwa jest zmiana niebezpiecznych zachowań pracowników w drodze długofalowego programu obserwacji/audytów behawioralnych.

  Koncepcja BBS (ang. Behavioural-Based Safety) opiera się na wzajemnej obserwacji pracowników i zwracaniu uwagi na potencjalnie niebezpieczne zachowania u innych. Kluczowym pojęciem w tym procesie jest audyt behawioralny (prowadzony przez pracowników, w tym także liniowych). Przy założeniu, że problem stanowią niebezpieczne zachowania pracowników, kluczowe pytania dotyczą związanych z nim faktów.

  Ryzykowne zachowanie jest Rezultatem, a NIE Przyczyną.

  Na ryzykowne zachowanie ma wpływ szereg czynników jak np.: zła komunikacja, brak nadzoru, niejasne procedury, nieodpowiednie szkolenia, presja czasu, złe przyzwyczajenia, brak odpowiedzialności.

  System BBS ma na celu:

  • podniesienie zaangażowania i świadomości pracowników w zakresie bhp
  • zmianę zachowań pracowników (eliminacja zachowań ryzykownych i innych czynników zanim doprowadzą do wypadku)
  • zmniejszenie liczby wypadków, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
  • identyfikację barier w bezpiecznej pracy
  • dostarczenie propozycji szybkiego usprawnienia i rozwiązań (zachowanie, problemy, procedury)
  • użycie wiedzy i doświadczenia osoby obserwowanej do potencjalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
 3. Promowanie bezpieczeństwa i podnoszenie świadomości pracowników

  Zaangażowanie pracowników w podnoszenie kultury bezpieczeństwa między innymi realizujemy poprzez:

  • poprawę wizualizacji
  • wdrożenie programu zgłaszania zagrożeń oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
  • organizację tygodnia/dnia bezpieczeństwa „Safety week/ day”
  • tematy miesiąca i inne.
 4. Bezpieczne stanowisko pracy

  Pomagamy w organizacji bezpiecznych stanowisk pracy: nowych, istniejących oraz po zmianach organizacyjnych.

  Proponujemy:

  • przeprowadzenie oceny ryzyka – proponowana metoda identyfikacji zagrożeń podnosi świadomość operatorów oraz dozoru
  • kontrolę bezpieczeństwa – odbiór bezpieczeństwa maszyn i stanowisk pracy oraz inspekcje BHP, wdrożenie systemu 6S
  • wsparcie w opracowaniu procedur wykonywania bezpiecznie pracy i prowadzonych działań
  • wsparcie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla pracowników
  • wsparcie dozoru poprzez wdrażanie narzędzi takich jak: „Tool Box” dyskusje, pogadanki, analiza zagrożeń przed rozpoczęciem czynności operacyjnych
  • wsparcie w ocenie technicznej stanowiska pracy wraz z propozycjami działań naprawczych.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu..

telefon

+48 605 452 324